Terms of Service


Dikemaskini pada : 25/07/2017

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini ('Terma', 'Syarat Perkhidmatan') dengan teliti sebelum menggunakan laman web C16 Badminton Club @ C16store ('Perkhidmatan') yang dikendalikan oleh C16store ('kami') .

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan ini dibina atas penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma-terma ini. Terma ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian istilah maka anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Akaun
Apabila anda membuat akaun dengan kami, anda mesti memberikan maklumat yang tepat, lengkap, dan terkini pada setiap masa. Kegagalan berbuat demikian merupakan pelanggaran Terma, yang mungkin mengakibatkan penamatan akaun anda dengan segera pada Perkhidmatan kami. Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan dan untuk sebarang aktiviti atau tindakan di bawah kata laluan anda, sama ada kata laluan anda dengan Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda mesti memaklumkan kami dengan segera setelah mengetahui sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan akaun anda tanpa kebenaran.

Pautan ke Laman Web Lain
Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh C16store. C16store tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan web pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa C16store tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui Mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian. Kami menasihati anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan laman web pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan
Kami boleh menamatkan atau menangguhkan akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma. Semua peruntukan Terma yang disebabkan oleh sifatnya akan terus berlaku penamatan akan berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti. Kami boleh menamatkan atau menggantung akaun anda dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma. Setelah penamatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan segera berhenti. Jika anda ingin menamatkan akaun anda, anda hanya boleh menghentikan penggunaan Perkhidmatan ini. Semua peruntukan Terma yang disebabkan oleh sifatnya akan terus berlaku penamatan akan berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Undang-undang yang mengawal
Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dipegang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, ketentuan-ketentuan lain dari Ketentuan ini akan tetap berlaku. Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan semula menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya 30 hari notis sebelum mana-mana terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara mutlak kami. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas pembaharuan tersebut menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi kami
Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Terma ini, sila hubungi kami.

Your cart is currently empty.
Continue shopping